خلاصه‏ ی بررسی کتاب

  الف- زیبایی‏شناسی تلویزیون، ادراک، شناخت و ساخت اثر نیکوس متالینوس   ب- روانشناسی رسانه؛ با تأکید بر تلویزیون، کودک و نوجوان اثر محمدعلی حکیم ‏آرا   ج- ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ (۱۳۸۴ُ ۱۳۸۸ُ و ۱۳۹۰). انتشارات سمت کتاب “ارتباطات متقاعد گرانه و تبلیغ” نوشته محمد علی حکیم آرا را چاپ و منتشر کرده است و آخرین ویرایش آن در قالب چاپ سوم، اکنون در اختیار ... ادامه مطلب »

گام نخست: ده مقاله

در اولین گام برای گسترش مباحث مربوط به رسانه و تبلیغ، مولف اقدام به جمع آوری و در اختیار قرار دادن مقالات و عناوین پایان نامه هایی کرده است که طی بیش از ۱۰ سال گذشته به نگارش (یا ترجمه) در آورده و یا به کمک دانشجویان انجام داده است. برای نمونه، تعدادی از آن‏ها در این‏جا در اختیار علاقمندان ... ادامه مطلب »