نظريه و مدل‌سازي

عنوان مقالات

نام مقالات

 

 1. حکیم‌آرا، محمد علی (۱۳۷۷). تبلیغ و کارایی آن. سروش، تهران، شماره ۸۹۸، مردادماه، ص۶٫
 2. بارون و بیرن. متقاعدسازی، ترغیب و وادارسازی، فرایندی برای تغییر نگرش. ترجمه محمد علی حکیم‌آرا (۱۳۷۷)، تهران، هنرهشتم، شماره دهم، تابستان ۱۳۷۷٫
 3. موساری، پال. نقش تصویر در تبلیغ؛ متقاعدسازی دیداری. ترجمه محمد علی حکیم آرا (۱۳۷۹). تهران، فصلنامه رسانه، سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی ۴۱، بهار ۱۳۷۹٫ صص ۸۶- ۹۷٫
 4. پتی و کاچیوپو (۱۹۸۰) ترجمه محمدعلی حکیم‌آرا (۱۳۸۰). مقدمه‌ای بر نگرش‌ها و متقاعدسازی. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال ۱۳۸۰٫
 5. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۷۹). تبلیغ، کوششی برای متقاعدسازی. تهران، فصلنامه رسانه، سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی ۴۲، تابستان ۱۳۷۹٫ صص ۹۶- ۱۰۱٫
 6. حکیم‌آرا، محمد علی (۱۳۸۰). تفاوت در نحوه دیدن برنامه‌های خبری، محمدعلی حکیم‌آرا. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال دوم- پیش شماره ۳ پاییز ۱۳۸۰٫
 7. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۲). جانبداری در پیام‌های متقاعدگرانه (پیام‌های یکجانبه در برابر پیام‌های دوجانبه). رسانه، سال چهاردهم، شماره ۳٫ پاییز ۱۳۸۲٫ صص ۹۴-۹۹٫
 8. حکیم‌آرا، محمدعلی. مفهوم درگیری مصرف کننده و کاربرد آن در شبکه FCB.. فصلنامه رادیو و تلویزیون. دانشکده صدا و سیما. شماره بهار ۱۳۸۵٫
 9. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۹۸۸). ویژگی تعین‌ناپذیری ترکیبی تصویر و نقش فرافکنی: روانشناسی پیام‌های تصویری. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران.
 10. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۹۸۸). از روانشناسی تا مهندسی رسانه: لزوم گسترش نظام رده بندی برنامه‌ها و نیاز به فناوری ساخت تجهیزات مدیریت پخش در خانه‌ها. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —- (زیر چاپ).
 11. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۹۸۸). خلاصه بررسی کتاب: زیبایی‌شناسی تلویزیون، ادراک، شناخت و ساخت نوشته نیکوس متالینوس (۱۹۹۷). فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —– (زیر چاپ).
 12. حکیم‌آرا، محمدعلی (تابستان ۱۹۸۸). سهم رسانه ملی (تلویزیون) در رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸: نگاهی از زاویه روان‌شناسی رسانه. تابستان۸۸٫
 13. حکیم‌آرا، محمدعلی (زمستان ۱۳۸۹). تمایز میان تبلیغ مبتنی بر سخن‌پراکنی با تبلیغ مبتنی بر آموزش: تناسب نوع تبلیغ با نظریه‌های ارتباطی و ‌اشکال پردازش پیام مبتنی بر مدل کوشش درخور (ELM). فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —– (زیر چاپ).
 14. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۹۸۸). مطالعه روان‌شناختی تأثیر تصویر با استفاده از روش تصویربرداری کارکردی مغز[۱] (fMRI): رویکرد نوینی به مطالعه پردازش رسانه و تأثیرات آن. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —- (تحویل شده)
 15. حکیم‌آرا، محمدعلی (پاییز ۱۳۸۹). روان‌شناسی رسانه و مدیریت ارتباطات رسانه‌ای: روان‌شناسان و مدیران سازمان‌‌های رسانه‌های چه مباحث مشترکی را با هم در میان می‌گذارند؟ویژه‌نامه فصلنامه رادیو و تلویزیون. (…..)
 16. . محمدعلی حکیم‌آرا و مهنوش قربانی (…..). ملاک‌های طراحی لوازم خانگی و چگونگی برجسته سازی آن در تبلیغات تلویزیونی بر اساس مدل FCB. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —-
 17. حکیم‌آرا، محمدعلی (…….). ارزش­های کاربری و نشانه­ای در تبلیغ فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —-
 18. محمدعلی حکیم­­آرا، دکتر فرامرز سهرابی، دکتر حسین اسکندری (در دست چاپ-۱۳۹۰). طبقه­بندی استدلال­ها در انتخابات رئیس جمهوری: گامی به سوی الگوپردازی بر پایه درگیری­های مبتنی بر نگرش.
 19. محمدعلی حکیم­­آرا، دکتر فرامرز سهرابی، دکتر حسین اسکندری (در دست چاپ- ۱۳۹۰). الگوپردازی برای سوگیری­های استدلالی رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری بر پایه مفهوم درگیری­های مبتنی بر نگرش: به سوی تدوین مدل درگیری- سوگیری استدلالی.
 20. حکیم‌آرا، محمدعلی. نقدی بر سومین همایش صنعت تبلیغات (زمستان ۱۳۸۳). برای فصلنامه (منتشر نشده).
 21. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۹۴). الگوی روان‌شناختی استدلال‌های نگرشی رای‌دهندگان در انتخابات سیاسی بر پایه مفهوم درگیری. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی بالینی. سال ششم، شماره ۲۱٫ زمستان ۹۴٫ صص ۱۱۳-۹۶٫
 22. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۷۹).تبلیغ، کوششی برای متقاعدسازی. تهران، فصلنامه رسانه، سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی ۴۲، تابستان ۱۳۷۹٫ صص ۹۶- ۱۰۱٫
 23. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۰).تفاوت در نحوه دیدن برنامه‌های خبری. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال دوم- پیش شماره ۳ پاییز ۱۳۸۰٫
 24. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۲).جانبداری در پیام‌های متقاعدگرانه(پیام‌های یکجانبه در برابر پیام‌های دوجانبه). فصلنامه رسانه، سال چهاردهم، شماره ۳٫ پاییز ۱۳۸۲٫ صص ۹۴-۹۹٫
 25. حکیم‌آرا، محمدعلی (…..). تمایز میان تبلیغ مبتنی بر سخن‌پراکنی با تبلیغ مبتنی بر آموزش: تناسب نوع تبلیغ با نظریه‌های ارتباطی و ‌اشکال پردازش پیام مبتنی بر مدل کوشش درخور (ELM). فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —– (زیر چاپ).
 26. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۹۴). الگوی روان‌شناختی استدلال‌های نگرشی رای‌دهندگان در انتخابات سیاسی بر پایه مفهوم درگیری. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی بالینی. سال ششم، شماره ۲۱٫ زمستان ۹۴٫ صص ۱۱۳-۹۶٫
 27. حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۹۵). مخاطب و پردازش پیام‌های متنی و زیرمتنی تلویزیون: تأثیر هدفمندی و هماهنگی موضوعی بر یادآوری. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال ۲۳، شماره ۱ (پیاپی ۸۵). بهار ۱۳۹۵٫ صص ۹۱-۱۱۳٫
 28. حکیم آرا، محمدعلی (۱۳۹۵). نقدی بر کتاب روان شناسی خبر .  فصلنامه ی نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال سوم شماره ۱۰؛ تابستان ۱۳۹۵٫ صص ۹۵- ۱۰۶٫
 29. حکیم آرا، محمدعلی (۱۳۹۵). نقدی بر کتاب روان شناسی رسانه. فصلنامه ی نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال سوم شماره ۱۱؛ پاییز ۱۳۹۵٫ صص ۵۲- ۴۳
 30. حکیم آرا، محمدعلی (۱۳۹۵).  نقدی بر کتاب “از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه‌ای”. فصلنامه ی نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال سوم شماره ۱۲؛ زمستان. ۱۳۹۵٫ صص ۵۷-۷۴٫
 31. ۳۱- حکیم آرا، محمدعلی (۱۳۹۷). نقدی بر کتاب تعامل رسانه و پروتستانتیسم؛ ۱۹۵۰-۲۰۱۲٫ نوشته ویدا همراز (۱۳۹۵).فصلنامه ی نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال سوم شماره ۱۱؛ زمستان ۱۳۹۵٫ (زیر چاپ).
 1. حکیم آرا، محمدعلی (۱۳۹۶). دگردیسی نظریههای ارتباطی از رسانههای سنتی به رسانه‌های نوین: موردپژوهی شبکه اجتماعی توئیتر. زیر چاپ)

 

 

 

 

[۱] Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*