بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

عنوان مقالات

نام مقالات   حکیم‌آرا، محمد علی (۱۳۷۷). تبلیغ و کارایی آن. سروش، تهران، شماره ۸۹۸، مردادماه، ص۶٫ بارون و بیرن. متقاعدسازی، ترغیب و وادارسازی، فرایندی برای تغییر نگرش. ترجمه محمد علی حکیم‌آرا (۱۳۷۷)، تهران، هنرهشتم، شماره دهم، تابستان ۱۳۷۷٫ موساری، پال. نقش تصویر در تبلیغ؛ متقاعدسازی دیداری. ترجمه محمد علی حکیم آرا (۱۳۷۹). تهران، فصلنامه رسانه، سال یازدهم، شماره سوم، ... ادامه مطلب »