نظريه و مدل‌سازي

رزومه (به روز شده)

با سلام

در زیر، رزومه به روز شده، به منظور آشنایی علاقمندان در شش بخش آورده شده است:

۱- پیشینه آموزشی
۲- نگارش کتاب
۳- فعالیتهای آموزشی (تدریس عنوان­ درس ها)
۴- نگارش جزوات و طراحی آموزشی
۵- مقالات
۶- عنوان های برخی پایان نامه ها
—————————————————————–

بسمه تعالی

محمدعلی حکیم‌آرا
روان‌شناسی اجتماعی (رسانه و تبلیغ)
عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما.
hakimara.ir
hakimara.blogfa.com
hakimara@yahoo.com

۱- پیشینه آموزشی:
• دیپلم ریاضی
• کارشناسی، روان‌شناسی بالینی (دانشگاه تهران).
• کارشناس ارشد، روان‌شناسی (دانشگاه تربیت مدرس).
• دکترای روان‌شناسی با گرایش اجتماعی- رسانه و تبلیغ (دانشگاه علامه طباطبایی).

۲- فعالیت¬های آموزشی: (تدریس عنوان¬هایی همچون)
• روانشناسی عمومی
• روان¬شناسی اجتماعی
• مبانی روان¬شناختی تبلیغ
• نظریه¬ها مدل¬ها و راهبردهای تبلیغ
• روان¬شناسی خبر
• ارتباطات انسانی (نظریهها و مدلها)
• آمار و روش تحقیق
• مبانی ارتباط جمعی
• ارتباطات سازمانی
• روابط بینالملل و ارتباطات میان فرهنگی (با تأکید بر فرهنگ و تبلیغ)
• فنون مذاکر ه (در روابط بین الملل)
• جامعهشناسی تبلیغات
• محیط شناسی تبلیغات

۳- نگارش کتاب:
۱- حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۴، … و ۱۳۹۳). ارتباط متقاعدگرانه و تبلیغ. ویراست دوم، چاپ پنچم. ناشر: سمت، تهران.
۲- حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۸). روان‌شناسی رسانه؛ ناشر دانشکده صدا و سیما. تهران.
۳- حکیم‌آرا، محمدعلی (…….). نظریه‌ها، مدل‌ها، و راهبردهای تبلیغ؛ ناشر دانشکده صدا و سیما. تهران. (در دست تألیف).

۴- نگارش جزوات و طراحی آموزشی:
۱- نظریه‌ها، مدل‌ها و راهبردهای تبلیغ؛ دانشگاه صدا و سیما
۲- مبانی روان‌شناسی تبلیغ: دانشگاه صدا و سیما
۳- روانشناسی رسانه و تبلیغ؛ درس ۲ واحدی برای آموزش عالی.

۵- مقالات:
۱٫ حکیم‌آرا، محمد علی (۱۳۷۷). تبلیغ و کارایی آن. سروش، تهران، شماره ۸۹۸، مردادماه، ص۶٫
۲٫ بارون و بیرن. متقاعدسازی، ترغیب و وادارسازی، فرایندی برای تغییر نگرش. ترجمه محمدعلی حکیم‌آرا (۱۳۷۷)، تهران، هنرهشتم، شماره دهم، تابستان ۱۳۷۷٫
۳٫ موساری، پال. نقش تصویر در تبلیغ؛ متقاعدسازی دیداری. ترجمه محمدعلی حکیم آرا (۱۳۷۹). تهران، فصلنامه رسانه، سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی ۴۱، بهار ۱۳۷۹٫ صص ۸۶- ۹۷٫
۴٫ پتی و کاچیوپو (۱۹۸۰). مقدمه‌ای بر نگرش‌ها و متقاعدسازی. ترجمه محمدعلی حکیم‌آرا. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال ۱۳۸۰٫
۵٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۷۹). تبلیغ، کوششی برای متقاعدسازی. تهران، فصلنامه رسانه، سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی ۴۲، تابستان ۱۳۷۹٫ صص ۹۶- ۱۰۱٫
۶٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۰). تفاوت در نحوه دیدن برنامه‌های خبری. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال دوم- پیش شماره ۳ پاییز ۱۳۸۰٫
۷٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۳۸۲). جانبداری در پیام‌های متقاعدگرانه (پیام‌های یکجانبه در برابر پیام‌های دوجانبه). فصلنامه رسانه، سال چهاردهم، شماره ۳٫ پاییز ۱۳۸۲٫ صص ۹۴-۹۹٫
۸٫ حکیم‌آرا، محمدعلی. مفهوم درگیری مصرف کننده و کاربرد آن در شبکه FCB. فصلنامه رادیو و تلویزیون. دانشکده صدا و سیما. شماره بهار ۱۳۸۵٫
۹٫ حکیم‌آرا، محمدعلی. نقدی بر سومین همایش صنعت تبلیغات (زمستان ۱۳۸۳). برای فصلنامه (منتشر نشده).
۱۰٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۹۸۸). ویژگی تعین‌ناپذیری ترکیبی تصویر و نقش فرافکنی: روان‌شناسی پیام‌های تصویری. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران.
۱۱٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (۱۹۸۸). خلاصه بررسی کتاب: زیبایی‌شناسی تلویزیون، ادراک، شناخت و ساخت نوشته نیکوس متالینوس (۱۹۹۷). فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران.
۱۲٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (زمستان ۱۳۸۹). تمایز میان تبلیغ مبتنی بر سخن‌پراکنی با تبلیغ مبتنی بر آموزش: تناسب نوع تبلیغ با نظریه‌های ارتباطی و ‌اشکال پردازش پیام مبتنی بر مدل کوشش درخور (ELM). فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران.
۱۳٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (پاییز ۱۳۹۰). روان‌شناسی رسانه و مدیریت ارتباطات رسانه‌ای: روان‌شناسان و مدیران سازمان‌‌های رسانه‌های چه مباحث مشترکی را با هم در میان می‌گذارند؟بنابه سفارش برای ویژه‌نامه فصلنامه رادیو و تلویزیون.
۱۴٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (—). مطالعه روان‌شناختی تأثیر تصویر با استفاده از روش تصویربرداری کارکردی مغز (fMRI): رویکرد نوینی به مطالعه پردازش رسانه و تأثیرات آن. فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —- (زیر چاپ)
۱۵٫ حکیم‌ارا، محمدعلی. (۱۳۸۸). همدلی کودکان و رسانه: ارزیابی توانمندی¬های تلویزیون (Fishbach, N. D. & Fishbach, S. 1997) برگرفته از فصل اول از اولین کتاب رسمی منتشر شده در حوزه روان‌شناسی رسانه. روزنامه آفرینش، سال ۱۲، ش ۳۳۵۳ (۹ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۴ (۱۰ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۵ (۱۱ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ۳۳۵۶ (۱۳ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۷ (۱۴ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۵۸ (۱۶ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ۳۳۵۹ (۲۰ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ش ۳۳۶۰ (۲۱ تیر ۱۳۸۸): ۵؛ ۳۳۶۱ (۲۲ تیر ۱۳۸۸): ۵٫
۱۶٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (پاییز ۱۳۹۱). روان‌شناسی رسانه و مدیریت ارتباطات رسانه‌ای: روان‌شناسان و مدیران سازمان‌‌های رسانه‌های چه مباحث مشترکی را با هم در میان می‌گذارند فصلنامه تحلیل پیام. سال دوم، شماره ۲٫ نشریه مرکز نظارت و ارزیابی سازمان (صدا و سیما). صص ۱۶۵-۱۸۶٫
۱۷٫ حکیم‌آرا، محمدعلی. و فریده افشانی (۱۳۹۲). تبلیغات پیامکی و ارزش تبلیغی آن: مطالعه متغیرهای کاهش آزاردهندگی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ارتباطی. سال ۲۰، بهار ۱۳۹۲، شماره ۱ صص ۶۳-۴۳٫
۱۸٫ حکیم‌آرا، محمدعلی. و زهرا کبیری (۱۳۹۳). تعامل جاذبه های هیجانی پیام با جنسیت و درگیری، و تاثیر آن بر نگرش افراد نسبت به قوانین رانندگی: دلالت¬های کاربردی آن در تبلیغات رانندگی ایمن. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ارتباطی. سال ۲۱، پاییز ۱۳۹۳، شماره ۳ صص ۸۱-۹۸٫
۱۹٫ حکیمآرا، محمدعلی. ارزشهای نشانهای فرهنگ ایرانی در تبلیغات بازرگانی (بهار ۱۳۹۴). ارایه شده و کسب پذیرش در کنفرانس مدیریت تبلیغات. دانشگاه تهران.
۲۰٫ حکیم‌آرا، محمدعلی. و بهناز منتظری (۱۳۹۲). پردازش پیام های متنی و زیرمتنی: تاثیر هدفمندی مخاطب و هماهنگی موضوعی میان پیام‌ها بر یادآوری. فصلنامه رادیو و تلویزیون. سال نهم، شماره ۲۰٫ پاییز ۱۳۹۲، صص ۱۰۱-۱۲۴٫
۲۱٫ حکیم‌آرا، محمدعلی (…..). تمایز میان تبلیغ مبتنی بر سخن‌پراکنی با تبلیغ مبتنی بر آموزش: تناسب نوع تبلیغ با نظریه‌های ارتباطی و ‌اشکال پردازش پیام مبتنی بر مدل کوشش درخور (ELM). فصلنامه رادیو و تلویزیون. تهران، سال —– (زیر چاپ).

۶- عنوان برخی پایان نامه های راهنمایی شده:
ردیف عنوان پایان نامه تاریخ نام دانشجو دانشگاه

۱ باز نمایی سبک زندگی درشبکه های ماهوارهای فارسی زبان :مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی شمیم عشق پخش شده از شبکه جم تی وی ۲۲/۲/۹۴
مهدی صادقی
دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۲ روشهای انتقال مفاهیم فرهنگی واجتماعی به کودکان با استفاده از پویا نمایی با تاکید بر مجموعه ی پهلوانان ۵/۹/۹۳ ابراهیم خرم نژاد دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۳ شناسایی ارزشهای نشانهای فرهنگ ایرانی در تبلیغات بازرگانی با هدف غنابخشی نظامنامه فرهنگی تبلیغات بازرگانی صدا و سیما ۱۷/۱۰/۹۲ فرانک سطوتی دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
۴ مطالعه ملاحظات حمایتی مقررات پخش تلویزیونی در حوزه تبلیغات بازرگانی ۲۲/۷/۹۳ ویدا صمدی دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
۵ بررسی عناصر ارتباطات غیر کلامی شخصیتهای مثبت تیزرهای آموزشی – تبلیغاتی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ۳/۷/۹۲ علی رضا شفیق دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۶ بازنمایی ایران در تلویزیون دولتی تاجیکستان ۱۷/۷/۹۱ احسان شعردوست دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۷ بازنمایی ارزشهای کاربردی و نشانه ای سبک زندگی ایرانی در تبلیغات پخش شده از رسانه ملی ۲۷/۹/۹۱ عاطفه حیدری دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۸ استفاده از برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای: دگرگونی در باورها و نگرشها و رفتارهای دینی دختران نوجوان تهرانی ۱۰/۸/۹۱ فرشته جعفری دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۹ نشانه های دینی در تبلیغات بازرگانی: مطالعه موردی تبلیغات بازرگانی پخش شده درباره در ماه رمضان از سیمای جمهوری اسلامی ایران ۲۸/۱۰/۹۱ گلریز وکیلی دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۱۰ مخاطب و پردازش پیام های متنی و زیر متنی تلویزیون: تاثیر هدفمندی مخاطب و هماهنگی موضوعی میان پیام ها بر یادآوری ۲۳/۷/۹۰ بهناز منتظری دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۱۱ تبلیغات پیامکی و ارزش تبلیغی آن: مطالعه متغیرهای کاهش آزاردهندگی ۱۷/۷/۹۰ فریده افشانی دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۱۲ تعامل جاذبه های هیجانی پیام با جنسیت و درگیری، و تأثیر آن بر نگرش نسبت به رانندگی: دلالتهای کاربردی ۱۱/۸/۹۰ زهرا کبیری دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۱۳ تبلغات تجاری در نمایش خانگی: بررسی رده محصولات تبلیغ شده در لوح فشرده مجموعه قهوه تلخ و پیمایشی در رفتار مخاطب ۲۳/۷/۹۰ مریم حقیقی دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۱۴ مقایسه ساختار تیزرهای پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران به تیزرهای منتخب جشنواره های بین المللی ۲۰۱۱ ۶/۱۲/۹۱ عثمان میرانی دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما
۱۵ راهبرد تبلیغاتی برای برانگیختن رفتارهای مبتنی بر مسئولیت در محیط زیست: سوگیری نگرشی مدیران و بازتاب آن در تبلیغات زیست محیطی در ایران ۱۰/۷/۹۰ نازنین عسگری دانشکده ارتباطات
داشگاه صدا و سیما

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*