بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

سوالات پیشنهادی دانشجویان و انتخابی برای امتحان پایان دوره نیم سال تحصیلی ٩۴-١٣٩٣

امتحان دروس محیط شناسی و جامعه شناسی تبلیغ (تبلیغات) دانشکده های فرهنگ و ارتباطات (دانشگاه سوره) و دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما (نسخه دانشجو) ١٣٩۴ ١– مجموعه مفاهیم زیر را تعریف کرده، و هرکدام را همراه با مثال به طور مختصر توضیح دهید: تبلیغ، نگرشها، متقاعدسازی، هژمونی، عناصر چهارگانه ارتباط، مولفه های مربوط به منبع، فرافکنی، سه نوع نشانه ... ادامه مطلب »